1 1.5$ SNG Pokerstars

od Shaytan ( Strani 1 2 3 4 5 )